با قانون بودجه و تخصیص اعتبارات شهرداری آشنا شویدبه گزارش جی پی لند، بر اساس ماده ۶۸ قانون شهرداری، بودجه و تخصیص اعتبارات شهرداری برای تامین هزینه‌های سازمانی و اداری شهرداری و امور دفاع غیر نظامی و امور خیریه و سایر تکالیفی که به موجب قانون بر عهده شهرداری‌ها محول است‌ بر اساس تقسیماتی خواهد بود که با توجه به احتیاجات و مقتضیات محل به پیشنهاد شهرداری و تصویب انجمن شهر رسیده باشد و در هر صورت‌ میزان اعتبارات عمرانی نباید از ۴۰ درصد بودجه سالانه کمتر باشد.

‌تبصره ۱ – مصرف اعتباراتی که به تصویب انجمن شهر می‌رسد باید منحصراً در حوزه همان شهرداری و با نظارت انجمن شهر باشد.

‌تبصره ۲- در شهرهایی که مؤسسات خیریه دارای تاسیسات درمانی است، انجمن بهداری و در صورت نبودن آن انجمن شهر با موافقت وزارت‌ بهداری می‌تواند از محل هزینه‌های درمانی ۱۰ درصد سهم بهداری مذکور در بند یک این ماده مبلغ متناسبی در اختیار مؤسسات مزبور بگذارد.

تبصره ۳ – از تاریخ تصویب این قانون انجمن شهرهایی که درآمد شهرداری هر یک از آنها از یک میلیون ریال به بالا است، موظف هستند برای ساختمان دبستان‌ عوارض خاصی وضع کنند و طبق قانون نظارت در مصرف سهمیه فرهنگ از درآمد شهرداری‌ها مصوب خرداد ۱۳۳۴ توسط کمیسیون ناظر بر سهم ‌فرهنگ به مصرف برسانند.