توقف‌های دوبل و مسدود شدن یک لاین از مسیر خیابان‌ها
توقف‌های دوبل و مسدود شدن یک لاین از مسیر خیابان‌ها