حسینی نیا: اصفهان، سومین شهر پایلوت دوستدار کودک در غرب آسیا استبه گزارش نیوزنگار جی پی لند، سید احمد حسینی نیا عصر امروز ( دوشنبه) در نشست نیوزی نخستین کنفرانس ملی شهر دوستدار کودک اظهار کرد: برنامه توسعه پایدار شهری  سازمان ملل متحد ۱۷ شاخص را معرفی می کند که شاخص های سه و ۱۰ این سند تاکید بر نگاه دقیق به تمام سنین و موضوع همه شمولی دارد.

رییس نخستین کنفرانس ملی شهر دوستدار کودک تصریح کرد: شبکه شهرهای دوستدار کودک از سال ۱۹۹۶ فعالیت خود را آغاز کرده و در حال حاضر ۳۱ شهر در این شبکه عضو هستند. 

حسینی نیا ادامه داد: در حال حاضر در غرب آسیا شهرهای عمان از کشور اردن و شارجه عمارات عضو شبکه شهرهای دوستدار کودک هستند و اصفهان سومین شهر پایلوت دوستدار کودک در غرب آسیا است.

​این نیوز در حال تکمیل است…