سرپرست معاونت خدمات شهری شهرداری اصفهان معرفی شدبه گزارش جی پی لند، بهزاد حقانی که هم اکنون مدیرکل نظارت و هماهنگی معاونت خدمات شهری شهرداری اصفهان را به عهده دارد با حفظ سمت به عنوان سرپرست معاونت خدمات شهری منصوب شد.

در رزومه کاری حقانی، مدیرعامل شرکت بازآفرینان، قائم مقام شرکت نیکو شهر، رییس اداره خدمات شهری اصفهان، قائم مقام معاونت خدمات شهری شهرداری قزوین به چشم می‌خورد.