سعید طوسی در مراسم شب معراج ترکیه
تصویری از سعید طوسی قاری مشهور قرآن، دو روز پیش در مراسم شب معراج ترکیه ازمیر شهرداری را مشاهده می کنید.