شرایط بسیار سختی را برای عبور از بحران آب پشت سرگذاشتیم
شرایط بسیار سختی را برای عبور از بحران آب پشت سرگذاشتیم