میثاق نامه برنامه جامع شهر اصفهان امضا شدبه گزارش نیوزنگار جی پی لند، در متن این میثاق نامه آمده است:

« آری به اتفاق جهان می توان گفت؛ اصفهان امروز، نصف جهان دیروز نیست، اما تسلیم واقعیت تلخ امروز شدن، ندیدن و نساختن روشنایی فردا است؛ پس تسلیم نشدیم و با آغاز مراحل تدوین «برنامه جامع شهر اصفهان» برای ساختن چشم انداز روشن اصفهان فردا همراه شدیم؛ برنامه ای که از تجربه متخصصان و حرفه‌مندان بسیاری بهره گرفته تا ایرادات معمول نظام برنامه‌ریزی و اجرای برنامه در کشور را کم و کمتر کند.

برنامه‌ای که نه پشت درهای بسته بلکه با حضور و مشارکت تمامی ذینفعان تهیه خواهد شد: نهادهای رسمی، احزاب سیاسی، تشکل‌های صنفی، رسانه‌ها، نخبگان، سمن‌ها و از همه مهم‌تر شهروندان اصفهان. برنامه‌ای که شهر را فراتر از کالبد، فراتر از مرزهای اداری و ورای بخشی نگری، خواهد دید و تلاش خواهد کرد اصفهانی سرزنده و پویا را به آیندگان هدیه دهد.

در ادامه این متن آمده است: براساس این میثاق نامه به عنوان ذینفعان برنامه جامع اصفهان متعهد می‌شویم که همه منابع و ظرفیت‌های در اختیار خویش را برای تدوین و اجرای موفق برنامه جامع شهر اصفهان به کار گیریم از هرگونه حمایت و تعصب فردی و نهادی بگذریم و قدرت‌ها و منابع در اختیار خود را برای موفقیت این برنامه به کار گیریم، به جای القای بخش‌نامه های ملی به اصفهان، تلاش کنیم با اقناع مدیران ملی آنها را با اهداف برنامه جامع اصفهان همراه کنیم؛ در مراحل عادی تدوین برنامه، مشارکت کامل داشته باشیم تا برنامه‌ای مورد اجماع همه ذینفعان تدوین شود و از هرکوششی برای موفقیت این برنامه در تدوین و اجرا فروگذار نکنیم تا اصفهان به الگوی برنامه ریزی کشور تبدیل شود.

فرد فرد ما ناظران هوشیاری و روند تحقق اهداف برنامه باشیم؛ به امید سپاهانی پاینده، بالنده و زاینده.»