ورودی‌های شهر “باغ-خیابان” شود – جی پی لندحمید آقاشریفیان اصفهانی در گفت و گو با نیوزنگار جی پی لند اظهار کرد: دروازه و ورودی شهرها به صورت طاق و نصرت در زمان های قدیم یکی از مشخصه های مهم شهرها بوده است.

وی افزود: تا قبل از دوران صفویه دروازه ها وجود داشت و از زمان صفویه ورودی‌ها به صورت “باغ- خیابان” درآمد، ایده ای جذاب که می تواند امروزه نیز از آن استفاده کرد.

پژوهشگر معماری ایرانی تصریح کرد: اکنون ورودی های شهر به بلوار و خیابان تبدیل شده و هر جا ترافیک مشاهده شد، یعنی به شهر نزدیک شده ایم، متاسفانه این معماری مدرن، نظم تعریف فضایی را در شهر به هم می‌زند و نوعی لج و لجبازی با سنت قدیم است.

آقا شریفیان پیشنهاد داد: با توجه به اینکه ورودی های شهر اصفهان هیچ تعریف مشخصی ندارد، بهتر است مسابقه طراحی ورودی های شهر برگزار تا بهترین طرح ها برای دروازه های شهر انتخاب شود.

وی اضافه کرد: در قدیم شهرها را یکپارچه  نمی‌کردند، چند شهر کوچک ایجاد و حدود شهر را تعریف می کردند سپس مابین شهرها فضاهای سبز و باغ احداث می‌شد اما اکنون متاسفانه تنها خیابان و بلوار ساخته می شود.