پیام شهردار اصفهان به مناسبت روز جهانی داوطلببه گزارش جی پی لند،  قدرت الله نوروزی، شهردار اصفهان در متن این پیام آورده است:

حس تعلق و مشارکت، افراد و شهروندان را به انجام مسؤلیت های اجتماعی و فعالیت هایی رهنمون می سازد که اجبار و قیدی در آن نیست اما حرکت داوطلبانه افراد در راستای آن ها می تواند توسعه اقتصادی و اجتماعی را به دنبال داشته باشد.

در زمینه توسعه شهرها نیز حرکت های داوطلبانه و خودجوش سازمان های مردم نهاد و فعالان مدنی، در زمینه ها و حوزه های مختلف تبیین مقوله ” مشارکت جویی” شهروندان به جای ” مشارکت پذیری”، و سرمنشأ بسیاری از تغییرات و تحولاتی است که به دست مردم رقم می خورد و نشان می دهد مردم برای انجام تغییرات تنها نباید در انتظار دولت ها بنشینند. 

١۴ آذر روز جهانی داوطلبی، روز حمایت و گرامیداشت کسانی است که با تعهد درونی به همنوعان خود، شهر خود و دغدغه های اجتماعی می اندیشند و تغییرات کوچک را آغاز می کنند تا در زنجیره ای از همفکران و باورمندان، تغییرات بزرگ را شاهد باشند. 

این روز را به همه دغدغه مندان این حوزه تبریک می گویم و یقین دارم نتیجه تلاش های آنان، نتیجه ای مانا و ابدی برای شهر، کشور و انسان ها خواهد بود.